RӯANIEC TO SKARB
W modlitwie róacowej Maryja modli si za nas i z nami (J.Pawe II)


"Nie ma w yciu problemu, którego by nie mona rozwiza z pomoc
róaca."
S. ucja z Fatimy
„...Patrz na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrzecijaskie, na Was, osoby chore i w podeszym wieku, na Was modzi:
wecie znów ufnie do rk koronk róaca, odkrywajc j na nowo w wietle Pisma witego, w harmonii z liturgi, w kontekcie codziennego ycia.
Oby ten mój apel nie popad w zapomnienie nie wysuchany!”
Jan Pawe II

 


Jan-Pawel II. 2002-10-07 (16:52:51)Nasza pobono maryjna wynika z gbokich prawd wiary, prawd historycznych, pikna dzie Boych jak i wielkiej mioci do Tej, która jest nasz Matk i Matk caego Kocioa.
Z potrzeby naszych serc, nieustannie pielgrzymujemy do szczególnych Sanktuariów jak Loreto -Wochy, Montserat -Hiszpania, Czstochowa i Liche - Polska, Guadelupe -Meksyk, Lourdes – Francja, Fatima - Portugalia, Medjugorje - Bonia i Hercegowina jak i do wielu innych miejsc naznaczonych Jej szczególn czci i cudown obecnoci. Jest takich miejsc na wiecie mnóstwo, jest ich te niemao w Polsce...
  Modlimy si do Maryi i z Ni, jako Matk Bo ,a modlitwa jest przecie serdeczn rozmow z Osob, któr si kocha. Nic w tym dziwnego, skoro przez Ni Zbawiciel przyszed na wiat i skoro od Matki Boga jest tylko krok do Matki Naszej, bowiem Syn Boy da J nam za Matk... a wczeniej sta si Synem Maryi "dla nas i dla naszego zbawienia". Macierzystwo Boe to pierwszy rodek, dziki któremu Bóg realizuje swój zbawczy plan wobec kadego z nas, a Jej Macierzystwo ustawia J w wyjtkowej relacji do Boga. Tytu Boej Rodzicielki jest podstawowym wezwaniem modlitewnym, gdy odwouje si do niezwykej godnoci i wadzy Maryi. Znamy teksty ju z III w., które s dowodem na modlitewne wzywanie Maryi pod tym tytuem. Któ z nas wierzcych, nie modli si t staroytn modlitw ? Któ nie zna "Pod Twoj obron" ?
Podobnie Róaniec, który jest mistycznym ogldaniem tej tajemnicy. Boe Macierzystwo rozpoczyna si wraz ze Zwiastowaniem, owocuje napenieniem Duchem witym w Nawiedzeniu, staje si Narodzeniem, a potem Dzieckiem ofiarowanym Bogu i wychowywanym w Nazarecie. Jest obecnoci przy Cierpieniu, Mce i mierci Boskiego Syna, w której rozlewa si ono na wszystkich czerpicych z drzewa ycia. Jest udziaem w Zmartwychwstaniu Syna i w Jego królewskim panowaniu w niebie. Ale Róaniec otwiera nas na czciowe zaledwie poznanie tej prawdy. Podobnie jak kada inna modlitwa uczy nas pokory, uznania, e Bóg jest nieogarniony i niepoznawalny w swoim wielkim Majestacie, w swojej Tajemnicy, w swojej Mioci.
Nie zapominajmy te o wielkiej prawdzie historycznej, e Matce Boej, w sposób niezwykle uroczysty, przez lubowanie na Jasnej Górze, nadano tytu Królowej Polski, potwierdzony aktem prawnym -1 kwietnia 1656 r. przez Króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej / odpisem w Rzymie /.
Kto nie jest w stanie ogarn tej wielkiej pobonoci do Maryi umysem, niechaj ogarnia j sercem. Kto nie potrafi jej zrozumie, niech j kontempluje. Bo jak powiedzia kiedy mody Wojtya, nasza wdrówka rozpoczyna si od wielkiego wysiku, ale prdzej czy póniej osiga punkt, w którym dziaa ju tylko sam Bóg, a dzisiaj jako Papie, uosobienie i szczyt polskiego maryjnego ducha nosi w herbie haso: TOTUS TUUS MARYJO

TOTUS TUUS, wyraajce cakowite ofiarowanie si Bogarodzicy. Jak wida, jak wielkie i pikne jest nasze dziedzictwo. Nie zapominajmy o naszych korzeniach. Nie pozwólmy zmarnowa tego wspaniaego Daru dla nas jakim jest Ona, za który wci dzikujemy piewajc:

"Z dawna Polski Ty Królow. Maryjo !

Ty za nami przemów sowo Maryjo!

Miej w opiece Naród cay, który yje dla Twej chway,

niech rozwija si wspaniay, Maryjo! Amen"

 

 RÓANIEC Z OJCEM WITYM...I dzisitka...ZWIASTOWANIE

grafika
OBJAWIENIA NAJWITSZEJ DZIEWICY MARYI W KIBEHO - TO JEST POSANIE DO CAEGO WIATA


Ludowa pobono w Kociele katolickim zawsze i wszdzie interesowaa si nadzwyczajnymi zjawiskami i wydarzeniami, które czsto maj zwizek z objawieniami zwanymi „prywatnymi”, dla odrónienia ich od pozytywnego i ostatecznego Objawienia danego przez Jezusa Chrystusa. Objawienia prywatne dotycz szczególnie pobonoci maryjnej i maj swoje „ordzia”, nawet jeli wykraczaj poza te ramy. Moe si zdarzy, e pewne „objawienia” zostaj uznane przez wadz kocieln. Tak jest na przykad w przypadku objawie, które miay miejsce w Lourdes we Francji, w Fatimie w Portugalii czy w Banneaux w Belgii. Zostay one uznane, jednak nie nale do depozytu wiary. aden chrzecijanin nie musi wic w nie wierzy; jednak wymaga si od niego, by wykaza si szacunkiem wobec tych, którzy w nie wierz.
Taka sytuacja dotyczy równie objawie w Kibeho w Rwandzie, uznanych przez Koció 29 czerwca 2001 r. Majc to na uwadze, chcielibymy w niniejszym rozdziale, dajc zarys zdarze, ukaza drog, która doprowadzia do uznania wspomnianych objawie, przedstawi elementy ordzia z Kibeho, a w kocu powiedzie o trzech uznanych przez Koció widzcych; wszystko po to, by zachci czytelnika do zebrania wikszej iloci informacji na ten temat.
wicej