Mater Ecclesiae
MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA


REDEMPTORIS MATER
czytaj dalej

MATKA KOŚCIOŁAŚwięto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. W 1968 r. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego. W tym dniu msze święte odprawiane są jak w każdą niedzielę.15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyMSZAŁ RZYMSKI
czytaj dalej

LITURGIA
czytaj dalej
oltarz.pl
CHCESZ MIEĆ RADOŚĆ, SIŁĘ
I MOC BOŻĄ ?Adoruj Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencietak jak to czynił
JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WIELKI
18.05.1920 - 02.04.2005
"(...)powrócił do domu Ojca"


ŻYCIE I PONTYFIKAT
czytajWARTO DLA TEJ MIŁOŚCI ŻYĆ !!!

PAMIĘTAMY !


SANTO SUBITO...
czytaj
PROCES BEATYFIKACJI I KANONIZACJI

Następca Jana Pawła II -
BENEDYKT XVI - PAPIEŻ
pielgrzymuje do Polski 24-28.05.2006 z orędziem


TRWAJCIE MOCNI W WIERZE"Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój" ( Benedykt XVI )

MAGISTERIUM KOŚCIOŁA
czytaj
Dominus Iesus czytaj
LECTIO DIVINA
czytajMARIOLOGIAczytaj


Maria z Nazaretu
czytaj
Matka Boska
czytaj

MISJA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA czytaj
Prawdziwy Obraz Maryi czytaj
DOKUMENTYczytaj
Dekalogczytaj
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi obchodzona 1 stycznia

Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego więcej

Sobór Watykański II Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 61-62

"Kto pełni wolę Ojca mojego..., ten Mi jest bratem, siostrą i matką"

Błogosławiona Dziewica, powołana w chwili wcielenia Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, matką żywicielką Boskiego Odkupiciela; w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go Ojcu w świątyni i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela poprzez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia ludzi. Dlatego stała się nam matką w porządku łaski.

To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie... Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego też Kościół stosuje w odniesieniu do Błogosławionej Dziewicy tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki...

Żadne bowiem stworzenie nigdy nie może być stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem. Ale jak kapłaństwo Chrystusa staje się w rozmaity sposób udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się rzeczywiście w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza wśród stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle.

źródło - czytaj